Thursday, December 24, 2015

การจัดแบ่งพื้นที่ทำกิจกรรมภายในงาน

รูปแบบการจัดงาน ประกอบด้วย 4 โซนหลัก ได้แก่

โซนที่ 1 พื้นที่จัดกิจกรรมในส่วนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โซนที่ 2 โซนการสร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่” ใน 5 ภูมิภาคท่องเที่ยวพร้อมจัดทำ Landmark ของแต่ละภาค และเวทีย่อยของแต่ละภาค
โซนที่ 3 โซนพื้นที่กิจกรรมของดีจากชุมชน 50 เขตของกทม.
โซนที่ 4 โซนเวทีใหญ่ จัดกิจกรรมพิธีเปิด จัดการแสดงอย่างต่อเนื่องทุกวัน และมีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมชมงาน  

No comments:

Post a Comment