Friday, December 25, 2015

ภาคเหนือ

หมู่บ้านภาคเหนือ : เหนือฝัน ล้านแรงบันดาลใจ (Inspiration) ตอน ผ้าเมืองเหนือ…เก๋ไก๋ไม่เหมือนใคร1. Landmark : พระตำหนักดาราภิรมย์ จ.เชียงใหม่
2. โซนกิจกรรมการแสดง:

    กิจกรรม Hi-Light: การแสดงละครฟ้อน ตำนานผ้าเจ้าดารารัศมี
3. โซน Hall of Frame และนิทรรศการบ้าน: (1 คูหา) โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1) จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีที่เกี่ยวกับผ้า
2) จัดแสดง 5 นางพญาผ้าซิ่นแห่งล้านนา สุดยอดผ้าเมืองเหนือ
4. โซนนวัตกรรมผ้าเมืองเหนือ
1) สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย จ.ลำพูน
2) ผ้าทอขนแกะนาโน จ.แม่ฮ่องสอน
5. โซนของดีชุมชนเมืองเหนือ: เน้นสินค้าที่เป็นผ้าเมืองเหนือที่มีชื่อเสียงของแต่ละท้องถิ่น

บ้านผาทั่ง จ.อุทัยธานี (ผ้าทอลายโบราณ/ชุดเครื่องนอนก่อนวิวาห์)

6. โซนกาดดังเมืองเหนือ: นำอาหารในตลาดที่มีชื่อเสียงในภาคเหนือมาร่วมงาน
1) ตลาดย้อนยุคนครชุม จ.กำแพงเพชร (5 แคร่)
2) กาดริมยม 2437 จ.สุโขทัย (5 แคร่)

No comments:

Post a Comment