Friday, December 25, 2015

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หมู่บ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : แซบนัว

1. Landmark : พระธาตุพนม, ปราสาทรวงข้าว
  ชื่อหมู่บ้าน : คุ้มข้าวหอมอีสาน
2. แนวคิด : อีสานเป็นดินแดนผลิตข้าวที่มีความหลากหลายสายพันธุ์ และมีวิถีชีวิตความ
ผูกพัน และศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับข้าวเป็นอันมาก
3. รูปลักษณ์หมู่บ้าน : บ้านชาวนา
 4. การแบ่งโซนหมู่บ้าน  :


โซนที่ 1  : แซ่บวัฒนธรรม
– เวทีวัฒนธรรมการแสดงสำหรับนักแสดงประมาณ 120 คน มีห้องแต่งตัวนักแสดงชาย – หญิง
– ที่นั่งสำหรับผู้นั่งชมเป็นกองฟางประมาณ 100 ก้อน (Theme เข้ากับหมู่บ้าน)

โซนที่ 2 : ศรัทธาธรรม ประกอบด้วย 2 Landmark คือ

– พระธาตุพนม และโต๊ะหมู่บูชา เครื่องบูชาตามแบบของพระธาตุพนม

– ปราสาทรวงข้าว ที่มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่
– กิจกรรมพิเศษตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้า และพระเทศน์ตอนเช้า
– มีมุมนิทรรศการ กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงศาสนาในภาคอีสาน และจำหน่ายหนังสือ ของหอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ
โซนที่ 3 : หมู่บ้านชาวนา
– มีแปลงนาสาธิตข้าวแบบเกษตรอินทรีย์
โซนที่ 4 : ตลาดนายฮ้อย
– เน้น ข้าวหอมอีสาน ผลิตภัณฑ์จากข้าวอีสาน
– มีเกวียนอีสาน/นายฮ้อยจริง ๆ อย่างน้อย 4 เกวียน

โซนที่ 5 : ลานอีสานแซ่บ ๆ
– อาหารจากข้าวต่าง ๆ ข้าวปุ้น ข้าวเหนียว ข้าวจี่ ข้าวฮาง อาหารที่มีชื่อจากอีสาน
โซนที่ 6 : นวดแซ่บ ๆ
– นวดพื้นบ้านภูมิปัญญาอีสาน

โซนที่ 7  : แซ่บอีสาน (กองอำนวยการ)
– Information
– www.เที่ยวอีสาน.com
– มีนิทรรศการภาพถ่ายอีสาน (Hall of Frame)

No comments:

Post a Comment