Friday, January 1, 2016

ความเป็นมาของการจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย

การส่งเสริมและการสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ เป็นภารกิจที่สำคัญภารกิจหนึ่งของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดยเฉพาะการส่งเสริมให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ

เมื่อเดือนมกราคม ปี 2558 ที่ผ่านมา ททท. จึงได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร (กทม.) จัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 35 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 14-18 มกราคม 2558 โดยเลือกสถานที่การจัดงาน ณ สวนลุมพินีเป็นครั้งแรก 

ภายในงาน ททท. ได้นำเสนอสาระเพื่อสร้างแรงจูงใจ และส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว เกิดการกระจายรายได้ในประเทศ รวมถึงสร้างการรับรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ แต่ละภูมิภาคทั้งในด้านวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาของท้องถิ่น อันจะนำไปสู่ความเข้าใจและการตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้านวิชาการ และเผยแพร่ผลงานของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ การจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยปี 2558 ปรากฏผลความประทับใจต่อการจัดงานในสัดส่วนสูงสุดเท่าที่ผ่านมา ด้วยผู้เข้าร่วมชมงานถึง 600,000 ราย สร้างเงินหมุนเวียนทางตรงและเงินหมุนเวียนทางอ้อม รวมจำนวนเงินถึง 405.0 ล้านบาท ในการนี้เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำเร็จ ในการจัดงาน ททท. จึงกำหนดให้จัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร เป็นไปอย่างต่อเนื่องปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปี 2559 นี้ ได้กำหนดไว้ในระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2559

No comments:

Post a Comment